Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22-06-2020

Ngày 08 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ Sở Công Thương đã hoàn thành công tác tổ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội có Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo; cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương.

                  BCH Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Công Thương đã bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở làm tốt công tác tham mưu, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả, Đại hội đã bầu chọn được 09 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

 * Mục tiêu: 
         Cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy vai trò của các đoàn thể; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên””.

*Các chỉ tiêu chủ yếu:  

Thực hiện hoàn thành, đạt và vượt 07/07 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra:

(1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2025 đạt 48.030 tỷ đồng, tăng bình quân 8,1%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2025 đạt 52.918 tỷ đồng, tăng bình quân 5,92%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2025 đạt 1.256 triệu USD, tăng bình quân 3,77%/năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 926,5 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 329,5 triệu USD.

(2) Triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, quần chúng đạt 100%.

(3) Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụĐảng bộ Sở Công Thương phấn đấu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

(4) 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;

(5) Phấn đấu kết nạp 02 đảng viên.

(6) Thực hiện đạt 100% số cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ hằng năm.

(7) Phấn đấu Chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn cơ sở vững mạnh”, Công đoàn cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hằng năm.

* Với mục tiêu đề ra, thời gian tới BCH Đảng bộ Sở Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

 Đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan.

 Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Tổ chức thực hiện:

 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương: Trực tiếp chỉ đạo, triển khai, quán triệt, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Bộ phận Đảng vụ: Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm những cá nhân không thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

 Tuyên giáo Đảng ủy Sở: Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho tất cả đảng viên và quần chúng trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

           Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở: Căn cứ vào những nội dung của Nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương, triển khai cụ thể đến từng đảng viên và quần chúng trong chi bộ để biết và tổ chức thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất./..


Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe điện
Ô tô
Xe buýt


Đang online: 1
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 42765
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.