Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệmtrong năm 2020

Ngày 22-06-2020

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội;

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

- Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong Tỉnh về truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

- Biểu dương những thành tựu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. YÊU CẦU:

Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung:

Tổ chức tuyên truyền rộng khắp đến các cấp, các ngành trong toàn Tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Tỉnh: Chào năm mới 2020, Lễ hội Giao thừa, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020),130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020), 7năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), 7năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020),Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Hình thức:

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện, các trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền nội dung nêu trên nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh.

2.2. Cổ động trực quan:

- Thay mới nội dung các cổng chào, cụm panô có sẵn trên địa bàn Tỉnh theo nội dung từng đợt tuyên truyền.

- Treo cờ Đảng, cờ Nước; cờ phướn, băng rôn, cờ màu chào mừng trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý.

2.3. Trang trí khánh tiết:

Thực hiện trang trí tại các điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm;makétphướn, băng rôn, panô tuyên truyền cho huyện, thị xã, thành phố.

II. HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY LỄ, KỶ NIỆM:

1. Chương trình nghệ thuật “Chào 2020”:

- Thời gian: 20 giờ, ngày 31/12/2019.

- Địa điểm: Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh cùng các ngành, đơn vị liên quan.

2. Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020),công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang:

- Thời gian: 08 giờ, ngày 01/02/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- Quy mô: khoảng 560 đại biểu.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, UBND thị xã Ngã Bảy cùng các ngành, đơn vị liên quan.

3. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch):

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh giá trị truyền thống và
ý nghĩa của Ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giáo dục các thế hệ hướng về cội nguồn dân tộc.

- Thời gian: từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2020.

- Đơn vị thực hiện: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

4.Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam:

Tổ chức các hoạt động triển lãm, thi đấu các môn thể thao, chiếu phim và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

- Thời gian: Ngày 19/4/2020.

- Địa điểm: Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

- Quy mô: Cấp tỉnh, khoảng 1000 đại biểu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnhcùng các sở,ngành, đơn vị liên quan.

5. Kỷ niệm45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 13năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020)(có kế hoạch riêng)

5.1. Nội dung tuyên truyền:

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất và của Tỉnh sau 16 năm thành lập, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Ngày Quốc tế Lao động 1/5, khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

5.2. Hoạt động chào mừng:

a).Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện(theo kế hoạch riêng)

b).Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh:

- Thời gian: 6 giờ 00, ngày 30/4/2020.

- Danh nghĩa tổ chức: Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQVN tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở, ngành đơn vị liên quan.

c).Họp mặt kỷ niệm:

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 30/4/2020.

- Địa điểm:Căn cứ Tỉnh ủy, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- Danh nghĩa tổ chức: Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQVN tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh.

6. Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020):

Tổ chức các hoạt động tuyên truyềnnêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta; khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới và tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

7. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh”:

7.1. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7.2.Lễ báo công, dâng hoaviếng Bác:

- Thời gian: 7 giờ 00, ngày 19/5/2020.

- Địa điểm: Khu Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh.

8. Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020):

8.1. Nội dung tuyên truyền:

- Ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nêu những tấm gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, các cá nhân làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế giỏi; phổ biến chính sách mới, giải đáp chế độ chính sách về lĩnh vực người có công với cách mạng.

8.2. Hoạt động chào mừng:

a). Thắp nến tri ân:

- Thời gian: 19 giờ, ngày 26/7/2020.

- Địa điểm: Tại các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy    Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan.

b). Thăm, tặng quà gia đình chính sách:

- Thời gian: 08 giờ, ngày 27/7/2020.

- Địa điểm: Tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

9. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và trao Huy hiệu Đảng:

9.1. Nội dung tuyên truyền:

- Khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một mốc son lịch sử vẻ vang, có tầm vóc to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng niềm tin mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng,quản lý của nhà nước.

- Khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc,
ý chí kiên cường, bất khuất, niềm khát khao tự do hòa bình; thông qua hành động cụ thể nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

9.2. Hoạt động chào mừng:

- Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng và phục vụ Nhân dân tại địa phương;

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao chào mừng.

9.3. Lễ dâng hương, dâng hoa viếng Bác, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và trao Huy hiệu Đảng:

- Thời gian: 7 giờ 30 ngày 02/9/2020.

- Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; kiểm duyệt ma két tuyên truyền, phông trang trí, các tiết mục văn nghệ và nội dung các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại các sự kiện kỷ niệm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng theo Kế hoạch.

3. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao Huy hiệu Đảngnhân dịp lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, của Tỉnh theo kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông,Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thốngchính trị về các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Tỉnh.

5.Sở Y tế: có kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu phục vụ đại biểu tại các sự kiện lễ, kỷ niệm.

6.Sở Tài chính: căn cứ kế hoạch được phê duyệt, chủ trương của cấp có thẩm quyền, thẩm định dự toán kinh phí của sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7Văn phòng UBND tỉnh: theo dõi, đôn đốc và phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công theo Kế hoạch.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp xây dựng kế hoạchđảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ, kỷ niệm; đặc biệtlà tại các địa điểm diễn ra các sự kiện; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành.

9. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang: tổ chức chỉnh trang tạo vẻ mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh tại các địa điểm diễn ra các sự kiện của Tỉnh.

10. Công ty Điện lực Hậu Giang: đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm.

11.UBND huyện, thị xã, thành phố:căn cứ Kế hoạch của Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm phù hợp theo tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệmtrong năm 2020. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất kế hoạch cụ thểcho từng hoạt động chào mừng, đảm bảo phù hợp về thời gian, quy mô và hiệu quả; đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnhxem xét, chỉ đạo./. Nguồn: Kế hoạch số 87/BCĐ-UBND của UBND tỉnh.


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 9108
Đã truy cập: 2047774
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.