Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tuyên truyền đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Ngày 26-02-2021

                               KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân, nhất là hộ kinh doanh để hiểu, biết và vận dụng; đồng thời nhằm đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 – 2025 là 1.000 doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc bằng nhiều hình thức khác đến cộng đồng, hộ kinh doanh để biếtvận dụng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp vận động, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp thực hiện

Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các ngành liên quan

Phối hợp tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc bằng nhiều hình thức khác về những quy định chính sách hỗ trợ liên quan đến doanh nghiệp, cụ thể như:

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025  trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Báo Hậu Giang

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành nội dung chính sách liên quan đến hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, đặc biệt là nội dung trong Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cụ thể:

          Tuyên truyền trực tiếp trên trang Báo Hậu Giang hàng tuần;

          Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020; số lượng bài đăng 02 lần/tuần;

          Tỷ lệ: 1/8 trang báo.

          3. Đài Phát thanh truyền hình Hậu Giang

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành nội dung chính sách liên quan đến hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, đặc biệt là nội dung trong Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cụ thể:

          Tuyên truyền các nội dung trên Đài hàng tuần;

Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020; số lượng 02 lần/tuần.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp tuyên truyền các Nghị quyết và Quyết định nêu trên trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc bằng nhiều hình thức khác đến từng hộ kinh doanh để biết và vận dụng chủ trương, chính sách nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn đưa ra các giải pháp nhằm khuyến khích và vận động hộ chuyển lên doanh nghiệp để tạo sự phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí 153.728.000 VNĐ (Một trăm năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng), kinh phí chi từ ngân sách nhà nước.

(Kèm phụ lục chi tiết)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp thực hiện tuyên truyền.

Phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra.

Các Phòng chuyên môn thuộc sở phối hợp tốt với Phòng Đăng ký kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyên truyền đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. dang web.pdf_20210226151147.pdf

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 7
Hôm nay: 3649
Đã truy cập: 4369392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.