Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp và có tính khả thi cao để Hậu Giang tiếp tục phát triển

Ngày 14-10-2020

Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, Hậu Giang dù không hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu nghị quyết đề ra nhưng đã đạt được những bước phát triển toàn diện, đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở báo cáo chính trị trình tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận nhằm đánh giá sâu sắc kết quả đạt được, nhất là quan tâm đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn, từ đó hoạch định, đề ra những chủ trương, chính sách, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp nhất trong 5 năm tới.

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TRUNG QUÂN

Xây dựng Đảng đi vào chiều sâu

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua được chỉ đạo thực hiện toàn diện. Nhờ đó mà tư tưởng chính trị và đạo đức được chú trọng, tăng cường; đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có đổi mới, đặc biệt là đã đề ra chỉ tiêu để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, công tác dân vận có nhiều sáng tạo; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn; số lượng đoàn viên, hội viên ngày càng thực chất.

Đáng chú ý là tổ chức bộ máy và cán bộ được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ông Đào Văn Nhãn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77 ngày 10-4-2018 để thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Kế hoạch này được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thận trọng, làm từng bước, làm tới đâu chắc tới đó.

“Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện”, ông Đào Văn Nhãn thông tin.

Trong khi đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã giảm được 65 biên chế, đạt 7,08% so với tổng biên chế năm 2015.

Đặc biệt, đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”, trong đó, đột phá vào 3 khâu chính của công tác cán bộ, đó là quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ và luân chuyển cán bộ. Đến nay, các mục tiêu của đề án hầu hết đều đạt yêu cầu đề ra, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt rất cao, nhất là công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Xây dựng Đảng được thực hiện có chiều sâu chính là nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, do đó xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục là mục tiêu tổng quát hàng đầu mà Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết để cụ thể hóa mục tiêu này, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Song song đó là đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm hiệu quả về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, hoàn thiện đề án vị trí việc làm và thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm…

Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững

Tham luận đánh giá chất lượng tăng trưởng GRDP nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2020-2025, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân của tỉnh là 6,3%/năm, trong đó khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 1,88%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,79% và khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,23%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/năm, tương đương 2.153 USD, gấp 1,47 lần so với năm 2015, bằng 90,8% mức thu nhập bình quân đầu người của vùng và bằng 71,78% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Năm năm qua, tỉnh đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 90.000 tỉ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân mỗi năm vốn đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng. Nhìn chung, quy mô nền kinh tế tỉnh sau 5 năm đã tăng từ 25.247 tỉ đồng năm 2015 lên 36.438 tỉ đồng năm 2020, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh đánh giá nhiệm kỳ qua, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chưa toàn diện (tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người chưa đạt nghị quyết đề ra), một vài lĩnh vực phát triển thiếu bền vững; một số nội dung các nhiệm vụ đột phá có mặt còn hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp chưa khắc phục được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, phát triển thiếu bền vững; xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế trên và phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá như mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp và có tính khả thi cao. Theo ông Trương Cảnh Tuyên, để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2020-2025, Ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tập trung 6 nhóm giải pháp: về khởi nghiệp cần tập trung phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư.

Cụ thể, tỉnh xây dựng và tạo lập môi trường thuận lợi, khuyến khích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp bằng những chính sách khuyến khích đầu tư. Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân - động lực của nền kinh tế, góp phần phát triển lực lượng sản xuất, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ giải quyết đồng bộ các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, coi doanh nghiệp là trung tâm để hoạt động khoa học và công nghệ hướng đến, nhằm đưa khoa học và công nghệ phục vụ thiết thực cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm năm tới, tỉnh cũng sẽ quan tâm phát triển đô thị. Thông tin về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị loại II, xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển theo hướng đô thị văn minh, thân thiện với môi trường, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch xây dựng thành phố thành đô thị văn minh, thân thiện.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến phường, xã trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các cấp, các ngành; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của thành phố hiện đại, an toàn, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

Ngoài ra, là tỉnh nông nghiệp nên việc thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng cho lĩnh vực nông nghiệp sẽ được tỉnh chú trọng, đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thí điểm và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến nông sản, trong quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Quan tâm thay đổi kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng với hạn, mặn, ngập úng…

Thành quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước để lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để Hậu Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Với một tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới biết phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, cộng với chủ trương, chính sách, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra đúng đắn, sát hợp sẽ là cơ sở để Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

GIA NGUYỄN - T.SƠN - MỸ AN


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 89501
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.