Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Quyết định 379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ngày 29-06-2020
                                                             QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

(Đính kèm Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Giao Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật đăng tải, niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Mục XII - Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Điều 3Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm Hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC - VP. Chính phủ;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Lưu: VT, NC.P

D/PHONG/2019/TTHC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

    Nguyễn Văn Tuấn


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 591
Đã truy cập: 109705
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.