Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Quyết định 1984/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018

Ngày 23-06-2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn thành viên Đoàn thẩm định

điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Đoàn thẩm định) gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

1. Trưởng đoàn

- Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

2. Phó Trưởng đoàn

- Ông Thái Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.

3. Thành viên đoàn

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng Kinh tế; Kinh tế - Hạ tầng  huyện, thị xã, thành phố;

- Ông Quách Minh Phước, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương  - Thư ký.

- Mời: Đại diện Cục Quản lý thị trường.

4. Mời tham gia (trong trường hợp cần phối hợp)

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đại điện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh;

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Đoàn thẩm định có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của hồ sơ và kiểm tra thực tế về điều kiện để bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa theo quy định hiện hành để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 121/QĐ-SCT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương; các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

         

                     GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, PQLCN.

.


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 535
Đã truy cập: 109649
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.