Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 28-03-2022

Sở Công Thương đã xây dựng hoàn thiện Phương án phát triện cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch sô 213/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đã có Công văn số 45/UBND-NCTH ngày 13/01/2022 gửi Bộ Công Thương về việc xin ý kiến thỏa thuận Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đến nay, Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đã được hiệu chỉnh nội dung theo yêu cầu của các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương và đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT- BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Cụ thể:

 • Về định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 15 cụm công nghiệp. Trong đó:
 • Số CCN thành lập mới:                   08 cụm công nghiệp
 • Số CCN thành lập chuyển tiếp:      02 cụm công nghiệp
 • Số CCN mở rộng chuyển tiếp:        02 cụm công nghiệp
 • Số CCN giữ nguyên và hoàn thiện: 03 cụm công nghiệp
 • Số CCN bỏ qui hoạch:                    03 cụm công nghiệp
 • Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp cho Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 907,63 ha. Chia ra các giai đoạn:
 • Đến năm 2025: 548,05 ha, tăng 323,33 ha so với năm 2020.
 • Đến năm 2030: 569,05 ha, tăng 21 ha so với năm 2025.
 • Đến năm 2050: 907,05 ha, tăng 338,58 ha so với năm 2030.
 • Nhu cầu vốn đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ước tính: 10.021,14 tỷ đồng. Trong đó:
 • Chi phí giải phóng mặt bằng khoảng: 4.182,60 tỷ đồng.
 • Vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN là: 5.818,39 tỷ đồng.
 • Vốn lập qui hoạch chi tiết các CCN là          20,14 tỷ đồng.
 • Dự kiến phân bổ nhu cầu vốn theo các nguồn vốn như sau:
 • Vốn ngân sách ước tính: 4.762,85 tỷ đồng. Trong đó:
 1. Chương trình khuyến công ước tính:           57,57 tỷ đồng.
 2. Vốn sự nghiệp, đầu tư công ước tính:          70,14 tỷ đồng.
 3. Vốn khai thác quỹ đất ước tính:             4.635,14 tỷ đồng.
 • Vốn ngoài ngân sách ước tính:  5.258,29 tỷ đồng.
(Xem chi tiết file đính kèm)

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 3086
Đã truy cập: 3698809
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.