Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-07-2020

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích hiện trạng (ha) Diện tích tăng thêm Địa điểm thực hiện Ghi chú  
Diện tích (ha) Sử dụng từ loại đất      
Đất trồng lúa (ha) Đất khác (ha)    
I Thành phố Vị Thanh 46,15 25,10 21,05 0,00 21,05      
  Các công trình, dự án cần thu hồi đất   46,15 25,10 21,05 0,00 21,05      
1 Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác Ban QLDA dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang 1,65   1,65   1,65 Phường V Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 54/HĐND-TH ngày 14/3/2019 và dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư  
2 Khu dân cư nông thôn mới và Chợ Hỏa Lựu Kêu gọi Chủ đầu tư 2,70   2,70   2,70 Xã Hỏa Lựu Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 82/HĐND-TH ngày 23/6/2017 và dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 và đang lập thủ tục kêu gọi đầu tư theo Công văn số 553/UBND-KT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang  
3 Cụm Công nghiệp kho tàng và Bến bãi xã Tân Tiến Kêu gọi Chủ đầu tư 41,80 25,10 16,70   16,70 Xã Tân Tiến Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang  
II Thị xã Long Mỹ 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00      
  Các công trình, dự án cần thu hồi đất   1,60 0,00 1,60 1,60 0,00      
4 Đầu tư chỉnh trang đô thị khu vực 6 Kêu gọi Chủ đầu tư 1,60   1,60 1,60 0,00 Khu vực 6, phường Thuận An Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 82/HĐND-TH ngày 23/6/2017 và dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 và đang lập thủ tục kêu gọi đầu tư theo Công văn số 553/UBND-KT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang  
III Huyện Châu Thành 32,57 22,31 10,25 1,45 8,80      
A Các công trình, dự án cần thu hồi đất   1,67 1,51 0,15 0,00 0,15      
5 Trường Mẫu giáo Đông Phú UBND huyện Châu Thành 0,63 0,59 0,04   0,04 Xã Đông Phú Theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 26/9/2008; Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang  
6 Trường Tiểu học Đông Phú 1 UBND huyện Châu Thành 1,00 0,93 0,07   0,07 Xã Đông Phú Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/9/2008; Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang  
7 Nhà văn hóa ấp Tân Long UBND huyện Châu Thành 0,04   0,04   0,04 Xã Đông Phước A Theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Châu Thành.  
B Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)   30,90 20,80 10,10 1,45 8,65      
8 Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, Nhà máy khí hóa lỏng và Nhà máy chế biến xăng sinh học Công ty CP TM ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 15,00 8,60 6,40 0,02 6,38 Thị trấn Mái Dầm Theo Công văn số 1591/UBND-KT ngày 11/10/2011 và Công văn số 339/UBND-KTTH ngày 15/12/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang  
9 Dự án Trồng cây rau màu sạch trong nhà lưới Công ty TNHH MTV Phương Đông Quả 14,40 12,20 2,20 0,01 2,19 Xã Đông Phước A Theo Công văn số 2218/UBND-KT ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang  
10 Dự án trồng cây ăn quả, kinh doanh gia công, chế biến và bảo quản các mặt hàng nông sản Công ty TNHH MTV Phương Đông Quả 1,50   1,50 1,42 0,08 Xã Phú Hữu Theo Công văn số 111/UBND-NCTH ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang  
IV Huyện Phụng Hiệp 52,87 25,63 27,24 2,07 25,17      
A Các công trình, dự án cần thu hồi đất   7,87 7,79 0,08 0,00 0,08      
11 Nhà văn hóa ấp Long Trường 3 UBND huyện Phụng Hiệp 0,07   0,07   0,07 Ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh Theo Công văn số 772/UBND-KT ngày 03/4/2019 và Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện Phụng Hiệp  
12 Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương Công ty Cổ phần CADICO 7,80 7,79 0,01   0,01 Ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương Theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND tỉnh (hiện tại dự án còn 02 hộ chưa có quyết định thu hồi đất)  
B Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)   45,00 17,84 27,16 2,07 25,09      
13 Dự án Nuôi trồng thủy sản Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã 45,00 17,84 27,16 2,07 25,09 Xã Hiệp Hưng Theo Công văn số 1603/UBND-NCTH ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang  
V Huyện Vị Thủy 0,32 0,28 0,04 0,04 0,00      
  Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)   0,32 0,28 0,04 0,04 0,00      
14 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thuận Thiên và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vĩnh Tường 0,32 0,28 0,04 0,04   Thị trấn Nàng Mau Theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 và Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

Nguồn: https://kehoachviet.com/danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu-tinh-hau-giang/


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 482
Đã truy cập: 109596
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.