gioi thieu lanh dao so - Sở Công Thương

 

Giới thiệu lãnh đạo sở

Ngày 29-12-2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC HUỲNH THANH PHONG

Điện thoại: 0977997779

Email: phonghtct@gmail.com 

P.giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: nvtham.hg@gmail.com

 

P. giám đốc Nguyễn Vũ Trường

Điện thoại: 0985777762 

Email: vutruong7777@gmail.com 

 

P. giám đốc Nguyễn Quốc Toàn

Điện thoại: 0909646747  

Email: quoctoancthg@gmail.com

 

II. Lãnh đạo phòng (ban); Đơn vị thuộc Sở Công Thương Hậu Giang: 

1. Văn phòng Sở. ĐT: 0293.3878891 

- Ngô Văn Tú -  Chánh Văn phòng (0946178999)
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.
- Liễu Như Thủy – Phó Chánh Văn phòng
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng 
(0939922068)

2. Thanh tra. 

- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
- Huỳnh Thị Như Ngọc - Phó Chánh Thanh tra

3. Phòng Quản lý Công nghiệp. 
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
- Thái Văn Vinh – Phó Trưởng phòng 
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

- Trương Minh Hòa - Phó Trưởng phòng

4. Phòng Quản lý Thương mại: 
- Phạm Quốc Ân – Trưởng phòng

- Trần Vũ Minh - Phó Trưởng phòng

- Cao Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Quản lý Năng lượng: 

- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Trưởng phòng

6. Trung tâm Khuyến Công & XTTM. ĐT: 0293.3580345 

- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc (0918294812)
- Trần Hoàng Bắc - Phó Giám đốc 
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc

ORGANIZATION STRUCTURE OF INDUSTRY AND TRADE

I. Board of Directors

DIRECTOR HUYNH THANH PHONG

Phone:  0977997779

Email:  phonghtct@gmail.com

 

P. Director Nguyen VanTham

Phone:  0918026209

Email:  nvtham.hg @ gmail.com

 

P. Director Nguyen Vu Truong

Phone:  0985777762 

Email:  vutruong7777@gmail.com 

 

P. Director Nguyen Quoc Toan

Phone:  0909646747  

Email:  quoctoancthg@gmail.com

 

II. Department leader (department); Unit of  Department of Industry and Trade of Hau Giang: 

1. Department Office. Phone: 0293.3878891 

- Ngo Van Tu - Chief of the Office  (0946178999)
- Ngo Kien Loi - Deputy Chief of the Office.
- Lieu Nhu Thuy - Deputy Chief of the Office
- Vo Huy Cuong - Deputy Chief of the Office  
(0939922068)

2. Inspector. 

- Nguyen Hoa Vinh - Chief Inspector  (0939007337)
- Huynh Thi Nhu Ngoc - Deputy Chief Inspector

3. Industry Management Division. 
- Nguyen Minh Hien - Head of Department
- Thai Van Vinh - Deputy Manager 
- Nguyen Hoai Thanh - Deputy Manager

- Truong Minh Hoa - Deputy Manager
4. Department of Trade Management: 
- Pham Quoc An - Head of Department

- Tran Vu Minh - Deputy Head of Department

- Cao Thi Kim Loan - Deputy Manager

5. Department of Energy Management: 

- Pham Van Phuong - Head of Department
- Nguyen Tan Minh - Deputy Manager

6. Center for Industrial Promotion and Trade Promotion. Phone: 0293.3580345 

- Ho Ngoc Thai - Director  (0918294812)
- Tran Hoang Bac - Deputy Director 
- Huynh Thanh Truong - Deputy Director

 

 

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 89514
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.