Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Danh mục Thủ tục hành chính
  Danh mục thủ tục hành chính

TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 666 /QĐ-UBND ngày 07/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

 Mức độ


A

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

   

I

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

   

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 2  

II

 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

   

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 2  

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 2  

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 2  

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 2  

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 2  

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 2  

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 2  

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 2  

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 2  

III.

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

   

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 2  

IV.

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

   

1

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

2

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

3

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

4

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 2  

V.

Lĩnh vực Điện

   

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 2  

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

 2  

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 2  

4

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 2  

5

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 2  

6

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 2  

7

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 2  

8

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 2  

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 2  

VI.

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

   

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 2  

VII

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

   

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 2  

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 2  

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 2  

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 2  

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 2  

VIII

Lĩnh vực Dầu khí

   

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 2  

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 2  

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 2  

IX.

Lĩnh vực Hóa chất

   

1

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

2

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

3

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

8

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 2  

10

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

 2  

11

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 2  

12

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 2  

13

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 2  

14

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 2  

X.

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

   

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 2  

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 2  

3

Thông báo thực hiện khuyến mại

 2  

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 2  

5

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 2  

XI.

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

   

1

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 2  

2

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 2  

3

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 2  

XII.

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

   

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 2  

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 2  

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 2  

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 2  

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 2  

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 2  

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 2  

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 2  

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 2  

13

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 2  

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 2  

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 2  

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 2  

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 2  

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 2  

19

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 2  

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 2  

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 2  

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 2  

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 2  

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 2  

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 2  

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 2  

27

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 2  

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 2  

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 2  

30

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 2  

31

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 2  

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 2  

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 2  

34

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 2  

35

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 2  

36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 2  

37

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 2  

38

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 2  

39

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 2  

40

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 2  

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 2  

42

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 2  

43

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 2  

44

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 2  

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 2  

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 2  

47

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 2  

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 2  

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 2  

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 2  

51

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 2  

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 2  

53

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 2  

54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 2  

55

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 2  

XIII

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

   

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 2  

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 2  

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 2  

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 2  

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

 2  

6

Cấp lại Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

 2  

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 2  

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 2  

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 2  

XIV

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

   

1

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 2  

2

Cấp Thông báo xác nhận công bố sản phẩm nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 2  

3

Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

 2  

XV.

Lĩnh vực Giám định thương mại

   

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 2  

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 2  

XVI

Lĩnh vực Năng lượng

 2  

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

 2  

B.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

   

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 2  

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 2  

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 2  

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 2  

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 2  

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 2  

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 2  

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 2  

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 2  

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 2  

C.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

   

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 2  

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 2  

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 2  
 

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com