Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Thông tin Tuyển dụng Viên chức
12/TB-SCT tuyển dụng viên chức 2017

Ngày cập nhập:  8/5/2017

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    12 /TB-SCT

Hậu Giang, ngày  8   tháng  05  năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Tuyển dụng viên chức Sở Công Thương

tỉnh Hậu Giang năm 2017

  Tải Đơn Tuyển sinh; Lý Lịch

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-SNV ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Công Thương;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh hậu Giang năm 2017;

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang thông báo nhu cầu tuyển dụng 08 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với các vị trí và điều kiện như sau:

   1. Chỉ tiêu, vị trí, trình độ tuyển dụng

TT

 

Tên vị trí việc làm

 

Số lượng người cần tuyển

Đơn vị tuyển dụng

Chức danh (Ngạch tuyển dụng)

  tả công việc

Yêu cầu

trình độ

01

Khuyến công

(vị trí 1)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Kỹ sư

- Xây dựng các đề án khuyến công quốc gia và địa phương về mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp;

- Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Ứng dụng công nghệ - thiết bị mới; Lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương;

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp  thành lập các hiệp hội, ngành nghề; lập dự án đầu tư, khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Đại học Cơ khí chế biến

02

Khuyến công

(vị trí 2)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyên viên

- Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất-tài chính-kế toán-nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính- tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đại học   Quản Trị Kinh Doanh

03

Hành Chính – Tổng hợp (vị trí 1)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyên viên

- Phụ trách công tác quản lý, báo cáo tài sản của đơn vị; phối hợp với các phòng chuyên môn soạn thảo các hợp đồng kinh tế trình Giám đốc ký kết và thực hiện một số nhiệm vụ khác  khi lãnh đạo phân công.

Đại học   Quản Trị Kinh Doanh

04

Hành Chính – Tổng hợp (vị trí 2)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Kế toán

- Thực hiện công tác kế toán tài chính, mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị làm việc cơ quan, đảm bảo tính minh bạch, công khai;

- Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí khuyến công và kinh phí từ dịch vụ tư vấn đúng theo quy định của pháp luật.

Đại học Tài chính Kế toán hoặc Tài chính Ngân hàng

05

Khoa học Công nghệ và Thông tin (vị trí 1)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyên viên

- Xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử, tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về hoạt động của Trung tâm; Lập kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về khoa học CN, CNTT và ứng dụng CN, CNTT cho các đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.

Đại học   Công nghệ Sinh học

06

Khoa học Công nghệ và Thông tin

(vị trí 2)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyên viên

-Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh phổ cập nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động khuyến công; Tổ chức tiếp nhận tin, bài và biên tập, phát hành Bản tin Khuyến công Hậu Giang.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, quản trị, tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin theo quy định;

- Triển khai các thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Đại học  Văn Học

07

Tư vấn phát triển công nghiệp (vị trí 1)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

 

 

Kỹ sư

- Tư vấn lập lập dự án đầu tư, hồ sơ dự thầu, báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật công trình điện có cấp điện áp đến 35kV, công trình điện chiếu sáng công cộng và trang trí, các công trình điện dân dụng và công nghiệp khác; thực hiện tư vấn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

- Tư vấn về kiểm tra kỹ thuật an toàn các thiết bị, máy móc yêu cầu về an toàn công nghiệp.

Đại học Điện Công nghiệp

08

Tư vấn phát triển công nghiệp (vị trí 2)

01

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyên viên

- Phụ trách công tác tổng hợp theo dõi công nợ từ nguồn Tư vấn phát triển công nghiệp của đơn vị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc phân công.

 

Đại học Tài chính Kế toán

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện chung

Người dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể: 

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu TT 15/2012/TT-BNV);

- Có lý lịch rõ ràng (được cơ quan, địa phương xác nhận);

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; chứng chỉ Tin học văn phòng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (có giấy chứng nhận sức khoẻ được bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng).

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 của Thông tư 15/2012/TT-BNV). Trong Đơn cần ghi rõ vị trí dự tuyển.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao bằng Đại học và Kết quả học tập; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Sở Công Thương”, ghi tên vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo trên website của Sở Công Thương đến hết 20 ngày làm việc (từ ngày 08/5/2017 đến 17 giờ 00 ngày 02/6/2017).

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính (sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

b) Địa điểm nộp hồ sơ

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 01, Đường Thống Nhất, KV4, P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

c) Lệ phí xét tuyển

Ứng viên dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định.

Mức thu: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển thí sinh nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.

d) Danh sách ứng viên đủ điều kiện

- Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đợt xét tuyển sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức niêm yết tại Văn phòng và thông báo trên website của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang (http://socongthuong.haugiang.gov.vn).

- Sở Công Thương sẽ gửi Giấy mời tham dự xét tuyển đối với ứng viên đủ điều kiện.

 5. Hình thức tuyển dụng

- Sát hạch thông qua phỏng vấn, thực hành với một số câu hỏi cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và những kiến thức liên quan đến từng vị trí tuyển dụng.

-  Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, thực hành về năng lực của người dự tuyển.

  

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- BGĐ Sở (nắm);

- Trung tâm KC&TVPTCN;

- Đ/c Huy Cường (công khai trên Website);

- Lưu: VT, TC.

(Đã ký)

 

Huỳnh Thanh Phong

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2012/TT-BNV

 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: …………………………………………Nam, Nữ: …...……….……..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………...

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………………………………..

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ……….………………………………………….…..

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ……………………………………….…………….... Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………….........

………………………………………………………………………….…………

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyn dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Tải Đơn Tuyển sinh

 
In bài này   Quay lại
Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com