Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Thông tin chỉ đạo, điều hành
23/KH-SCT

Ngày cập nhập:  28/9/2017

800x600

KẾ HOẠCH

Thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải

khí nhà kính và tăng trưởng xanh

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Công văn số 1219/STNMT-KTTVBĐKH của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Công văn số 4126/BTNMT-BĐKH ngày 11/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Huy động mọi nguồn lực của toàn ngành công thương, phối hợp các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm góp phần thực hiện đạt được mục tiêu theo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền, phổ biến và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành công thương trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Xác định các hoạt động cụ thể và giải pháp thực hiện nhiệm vụ số 5 tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các nội dung theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch phải có hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động tăng cường mối quan hệ tìm kiếm kêu gọi hợp tác đầu tư và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 Phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện của tỉnh cho lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải nhà kính: Thu thập thông tin, số liệu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp; xây dựng phương pháp tính toán lượng phát thải khí nhà kính và hệ số phát thải cho lĩnh vực công thương phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh nhằm đề xuất các giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải.

2. Thích ứng với biến đổi khí hậu

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao ý thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển, phổ biến các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, nâng cao hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- Tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng từ gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, sinh khối, khí chôn lấp rác thải, khí sinh học...

- Phối hợp với các nhà cung cấp sản phẩm tiết kiệm năng lượng có uy tín có chất lượng, chuyển giao cho doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất. Tổ chức tuyên truyền trên báo, đài về tiết kiệm năng lượng.

- Thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

- Tập trung xây dựng và phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm các ngành công nghiệp hiện có, nhất là công nghệ chế biến. Khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ cao.

                3. Chuẩn bị nguồn lực:

                a) Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, các hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường;

                b) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan áp dụng công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của tỉnh, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

                c) Tiếp tục triển khai lồng ghép các vấn đề về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các quy hoạch, kế hoạch, chương trình của ngành công thương;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

                                Các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Phòng kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (nội dung báo cáo lồng ghép vào báo cáo quý, năm). (BBT)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
In bài này   Quay lại

146/BC-SCT [27/9/2017]

85/HĐ-NC [21/9/2017]

945/SCT-KH-TC-TH [19/9/2017]

901/SCT-VP [6/9/2017]

474/STTTT-CNTT [1/9/2017]

18/KH-SCT [19/7/2017]

725/SCT-KH-TC-TH [30/6/2017]

701/SCT-KHTCTH [23/6/2017]

13/TB-SCT [17/6/2017]

14/TB-SCT [17/6/2017]

05/TB-VP [21/2/2017]

Kế hoạch (Dự thảo) [17/2/2017]

Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết .. [16/2/2017]

116/SCT-KH-TC-TH [7/2/2017]

1354/SCT-VP [5/12/2016]

Hậu Giang tiềm năng đầu tư và phát triển [28/11/2016]

1337/SCT-QLCN [28/11/2016]

1280/SCT-QLCN [16/11/2016]

925/SCT-KH-TC-TH [7/9/2016]

924/SCT-KH-TC-TH [7/9/2016]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com