Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Hệ thống Văn bản
Báo cáo
Văn bản CP, Bộ
Văn bản theo lĩnh vực quản lý
Triển khai VB, Luật

KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương
năm 2017

          Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động trong toàn ngành Công Thương. Qua đó, giúp mọi người nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật để vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả, thiết thực.

- Tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệ vụ của ngành Công Thương Hậu Giang năm 2017.

2. Yêu cầu

- Công tác PBGDPL cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ, chọn lọc các mô hình, biện pháp phổ biến hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của Nhân dân trong từng giai đoạn.

- Việc triển khai thực hiện phải bám sát trọng tâm yêu cầu trong các văn bản Luật, quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật, đặc biệt là lồng ghép với việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2017.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC PBGDPL

1. Nội dung

a. Phổ biến các văn bản pháp luật:

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của Bộ Tư pháp; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành trong năm 2016 và năm 2017; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp phù hợp với đối tượng, địa bàn.

b. Thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL:

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” (sau khi được ký ban hành). Thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành Công Thương và liên quan như:

Trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL là tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm; Luật bảo vệ môi trường; Luật An toàn vệ sinh lao động; Pháp lệnh Quản lý thị trường; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành…; các quy định về cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu tư phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các khu, cụm công nghiệp – TTCN, khuyến công, xúc tiến thương mại; quản lý đầu tư phát triển điện lực, các dạng năng lượng mới, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, giá bán điện; quản lý máy móc thiết bị, hoá chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, quản lý xăng dầu, gas, phân bón … các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

2. Đối tượng

          - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương;

- Cán bộ, công chức Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

- Người sử dụng lao động, người lao động; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong ngành Công Thương.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Hình thức PBGDPL

          - Thông tin phổ biến pháp luật, đăng tải, giới thiệu các văn bản Luật, quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương;

          - Sao in phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật đến các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan;

          - Thực hiện “Ngày pháp luật”; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật;

          - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn có lồng ghép phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật;

          - Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật theo tinh thần Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến thông qua công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp; kết hợp trợ giúp pháp lý với PBGDPL.

- Tăng cường công tác PBGDPL thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm kịp thời PBGDPL cho mọi người nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần hướng mọi người sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các đoàn thể cơ quan.

- Các hình thức PBGDPL khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể, bảo đảm cho công tác PBGDPL tiết kiệm, hiệu quả.

4. Triển khai nhân rộng mô hình "Ngày pháp luật"

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 15/3/2011 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật”; đồng thời, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, lựa chọn những nội dung và hình thức tổ chức phù hợp theo Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan và triển khai ra dân bằng các hình thức thích hợp.

Thanh tra Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” đạt hiệu quả, tránh qua loa, hình thức và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tuyên truyền PBGDPL Sở Công Thương; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch phối hợp thực hiện nhằm tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác PBGDPL; ban hành các văn bản về công tác PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác PBGDPL theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Tiếp tục củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ làm công tác pháp chế; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật cho đội ngũ này. Phát huy vai trò của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương và các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Triển khai nhân rộng mô hình “Ngày pháp luật”, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn Ngành Công Thương, đảm bảo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức đều tham gia sinh hoạt và nhân rộng mô hình sinh hoạt này ra dân bằng các hình thức thích hợp thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân...; Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” đạt hiệu quả.

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết, thực hiện, áp dụng pháp luật là trách nhiệm của mình, góp phần tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ cơ quan, gia đình mình và nhân dân.

5. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong và ngoài tỉnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở Công Thương, đặc biệt đối với các văn bản quan trọng công tác quản lý ngành như: các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

6. Các đơn vị trực thuộc Sở cần bố trí một khoản kinh phí thích hợp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, in ấn tài liệu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; trang bị bổ sung sách mới cho các Tủ sách pháp luật, Kệ sách pháp luật.

          IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Từ nay đến giữa tháng 4 năm 2017 các Phòng, Trung tâm, Chi cục trực thuộc Sở Công Thương, các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, phù hợp với điều kiện, hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Các tháng còn lại trong quý II triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm của Kế hoạch, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện và báo cáo 6 tháng trước ngày 20/5/2017.

Từ đầu quý III đến hết năm 2017, triển khai thực hiện các nội dung còn lại của Kế hoạch, tổ chức tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cả năm trước ngày 11/11/2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Công Thương, các phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Công Thương (Thanh tra Sở) theo thời gian quy định.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thanh tra Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ pháp chế, các phòng, ban, đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về nội dung cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Định kỳ 6 tháng, cả năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang và Giám đốc Sở Công Thương.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Thanh tra Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

CSDL văn bản qppl
Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com